Může být výživné promlčeno?

Promlčení výživného se chce každý vyvarovat. Jde o situaci, kdy se dluh na výživném po určité době promlčí, tedy “vymaže” a kvůli tomu doporučujeme s vymáháním začít hned ve chvíli, kdy dluh na výživném vznikne.

Jaká je promlčecí lhůta?

Donedávna se dluh na výživném promlčel až po 10 letech. Nový občanský zákoník, který je platný od 1.1.2014, však nově stanovil promlčecí lhůtu na 3 roky. Znamená to, že výživné splatné do 31.12.2013 má promlčecí lhůtu 10 let a výživné splatné od 1.1.2014 má promlčecí lhůtu 3 roky. Tato lhůta je platná ode dne, který následuje po dni splatnosti každé splátky.

Ve chvíli, kdy dojde k promlčení nezaniká právo na splátku výživného úplně, ale výrazně se oslabuje. Pokud podá rodič, který dluží na výživném, námitku promlčení, splátky, na které se toto promlčení vztahuje, už nelze dále vymáhat. To může značně zkomplikovat případné exekuční řízení – vztahuje-li se exekuční vymáhání na promlčené splátky a dlužník na to upozorní, dojde k zastavení exekučního řízení. Vzniklé náklady potom jdou za tím, kdo čeká na zaplacení výživného.

Ne vždy je ale tvé výživné ztraceno. Pokud podáš trestní oznámení, z něhož vyplyne trestní příkaz stanovující částku výživného, kterou musí dlužník zaplatit, nevztahuje se na tuto částku tříletá promlčecí lhůta. Ta přichází až po deseti letech.

Pokud jsou soudem stanoveny a uplatňovány srážky ze mzdy, promlčecí lhůta se na jednotlivé splátky nevztahuje. Celý proces však musí probíhat bez komplikací a nesmí docházet k přerušování placení. Ve chvíli, kdy by povinný ztratil práci a tím pádem by byly srážky pozastaveny, promlčecí lhůta by se na dlužné výživné začala vztahovat.

O svůj dluh nepřijdeš kvůli promlčecím lhůtám ani v případě insolvence. Svou pohledávku však musíš uplatnit u insolvenčního správce, který daný případ spravuje.

Promlčení se lze vyhnout i v případě, že je exekuční řízení zahájeno ještě před tím, než dojde k promlčení. V takovém případě totiž námitku není možné uplatnit.