Mám jako 18 letý student nárok na výživné?

Domníváte se, že když Vám již bylo 18 let, zaniklo Vaše právo na výživné? Pokud se řádně a soustavně nepřipravujete na studium je možné, že Vám toto právo zaniklo. Pokud však studujete a tím se řádně a také soustavně připravujete na své budoucí povolání a zároveň nejste schopni se kvůli studiu sami živit, máte na výživné stále nárok.

Studenti od 18 let si však na rozdíl od nezletilých musí alimenty řešit sami. Jsou již totiž plnoletí, tím pádem veškeré právní úkony jdou za nimi. Vrchní věková hranice pro výživné ale přesně stanovená není. Trvání vyživovací povinnosti je dána odkázaností dítěte na výživu ze strany rodičů.

Prvním kritériem je, že studium probíhá denně. Kombinované studium nevylučuje možnost chodit do práce, a proto nárok na výživné nezakládá. Další podmínkou je soustavnost. Pokud budete tzv. věčný student a vaše studijní výsledky nebudou dobré, tak k tomu může soud v případném sporu přihlédnout a rozhodnout ve Váš neprospěch.

Dokud jste student, nechte si soudem stanovit rozsudek o výši výživného. Ocitnete-li se pak v situaci, že výživné nebudete dostávat, ale budete mít na něj nárok, můžete se obrátit na nás a my Vám se vším pomůžeme.

Co je rozhodnutí o výši výživného?

Jsou tři způsoby, jak je možné určit výši výživného. Je to soudní rozhodnutí, ústní dohoda s rodiči a písemná dohoda.

Soudní rozhodnutí

Jedná se o rozhodnutí soudu, které přizná Vašim rodičům povinnost platit Vám výživné. Na základě tohoto rozhodnutí budou Vaši rodiče mít povinnost Vám pravidelně výživné hradit. Pokud se tak nestane, po nabytí právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí můžete podat návrh na zahájení exekuce.

Písemná dohoda s rodiči

Pokud se nechcete obracet na soud, můžete uzavřít písemnou dohodu. Na základě dohody s rodiči se určí, jakou podobu bude výše výživného mít.  Podpisy na dohodě je možné nechat úředně ověřit, není to ale nutností.

Ústní dohoda

Tento typ dohody je z našeho pohledu nejméně spolehlivý. Je vhodný v případě, že ve Vaší rodině panují dobré vztahy. I tak se ale často stává, že je ústní dohoda porušena. Poté nezbývá nic jiného než se obrátit na soud.

Jediný titul, na základě kterého můžete podat návrh na zahájení exekuce je však soudní rozhodnutí s doložkou právní moci.

Co je doložka právní vykonavatelnosti?

Abyste mohl/a soudní rozhodnutí použít jako exekuční titul, musí být opatřeno doložkou vykonatelnosti. Jedná se tedy o potvrzení, že rozhodnutí může být vykonáváno prostřednictvím exekuce nebo výkonu rozhodnutí.

Vykonatelnost chápeme jako možnost využívat práv a povinností, které nám rozhodnutí dává, přičemž doložka bývá vyznačena na rozhodnutí zpravidla ve chvíli, kdy se již proti rozhodnutí nelze odvolat.

Zvýšení výživného + vzor.

Vzhledem k Vaší zletilosti je potřebné, aby  návrh na zvýšení výživného byl podán z Vaší strany.

Při zvýšení výživného soud posuzuje, zda u Vás došlo ke změně poměrů a současně zda došlo ke změně poměrů na straně rodičů a také zda je výživné přiměřené poměrům rodičů a jaké jsou Vaše odůvodněné potřeby.

Možné způsoby plnění vyživovací povinnosti.

Výživné resp. způsob plnění vyživovací povinnosti není zákonem zcela přesně definován a upraven. Pro Vaše účely však výživné můžeme shrnout jako určitý soubor věcí, penězi ocenitelný, přičemž slouží k uspokojení Vašich důvodných potřeb.

Výživným v širším pojetí rozumíme nejen výživu, ale také nezbytné životní potřeby, jako například bydlení, kulturní potřeby, ošacení.

Ukončení vyživovací povinnosti.

Vyživovací povinnost platí do doby, dokud nejste schopen/schopna se sám/sama živit. Vyživovací povinnost rodičů nezaniká dosažením Vaší zletilosti (tj. dovršením 18 let věku), jak se mnozí rodiče domnívají, popř. dosažením hranice 26 let (tj. obvykle po ukončení studií). Věkové omezení zde v tomto případě neexistuje a konec výživného je určen jinými podmínkami.

Kdy tedy končí povinnost hrazení výživného?

  • nástupem do zaměstnání, příp. zahájením podnikatelské činnosti
  • ukončením studia na střední či vysoké škole a skončení soustavné přípravy na budoucí povolání
  • ukončením studia základní školy a dosažení min. 15 let věku
  • nástupem na úřad práce po 18. roce věku
  • uzavřením manželství, kdy vyživovací povinnost přechází na manžela/manželku

Výživné na studenta a věčného studenta

Výživné právem náleží „dítěti“, které stále studuje a jeho studium je smysluplnou přípravou na budoucí povolání. Pokud tedy jako student budete střídat školy bez toho, abyste některou z nich dokončil/a, není možné po rodičích požadovat další placení výživného. Příprava na studium totiž musí splňovat definici řádného studia.

Výživné na nesvéprávné nebo postižené dítě

Děti, které nemají možnost a nejsou schopny se samy živit, například protože trpí nějakým postižením či nemocí, mohou čerpat výživné, a to bez ohledu na svůj věk. Toto právo zůstává i v případě, kdy například čerpají státní podporu, pobírají invalidní důchod či jsou zajištěny i jiným způsobem.

Výživné před 18. rokem věku

Konec vyživovací povinnosti před dovršením plnoletosti, je samozřejmě možný, a to v případě, kdy ukončíte školu, v dalším studiu již nadále nepokračujete a jste schopen/a se sám/sama živit prací anebo výnosy z vlastního majetku.