Náhradní výživné

Co je náhradní výživné? 

Náhradním výživným rozumíme sociální dávku, poskytovanou státem dítěti, přesněji nezaopatřenému dítěti, kterému rodič či rodiče nehradí soudem stanovené výživné anebo jej hradí pouze částečně.

Náhradní výživné se poskytuje po dobu, kterou stanoví zákon, nejdéle však do skončení nezaopatřenosti dítěte. Maximální počet měsíčních výplat dávky je stanoven na 24 měsíců. 

Jaké jsou podmínky pro čerpání NV? 

Základní podmínkou je, že vyživovací povinnost je stanovena soudem, avšak rodič či rodiče tuto povinnost neplní, a to zcela či z části. Důležité také je, aby povinnost rodiče či rodičů byla vymáhána exekučně. Náhradní výživné může být poskytnuto nezaopatřenému dítěti, které má na území ČR trvalý pobyt a jak jsme psali výše, musí být zahájeno exekuční řízení čí soudní výkon rozhodnutí.

Kde mohu požádat o NV? 

Žádost o náhradní výživné se podává na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR. Příslušným pracovištěm je úřad dle trvalého pobytu nezaopatřeného dítěte. Žádost se podává na stanoveném formuláři a můžete jí podat poštou, osobně, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem či datovou schránkou.

Formulář zde:

Jaké dokumenty si mám připravit? 

K žádosti o náhradní výživné jsou nezbytné následující podklady:

  • pravomocný, vykonatelný rozsudek s určenou vyživovací povinností
  • doklad, kterým dokážete výši částečného plnění vyživovací povinnosti či naopak nehrazení výživného (například výpis z účtu)
  • doklad, kterým prokážete nezaopatřenost (potvrzení o studiu)
  • doklad, kterým prokážete podání exekučního návrhu či návrhu na výkon soudního rozhodnutí  

Jak dlouho a v jaké výši mohu náhradní výživné od státu čerpat? 

Na základě Vaší žádosti bude posouzeno, jestli splňujete všechny podmínky pro vyplácení náhradního výživného. Poté bude stanovena výše náhradního výživného na následující 4 měsíce.

Od státu je možné získat maximálně 3 000 Kč měsíčně.  V případně, že je výživné placeno jen zčásti, stát doplatí rozdíl mezi soudem stanovenou částkou a placenou částkou.

To znamená, že pokud je soudem stanovené výživně 4 000 Kč měsíčně a je placeno 1 500 Kč, stát Vám vyplatí 2 500 Kč v rámci náhradního výživného.

Pokud by bylo soudem stanovené výživné 4 000 Kč a nebylo placeno vůbec, stát Vám vyplatí 3 000 Kč, protože to je maximum, které lze za měsíc vyplatit.

Po vyplacených 4 měsících bude Vaše situace znovu posouzena a pokud stále budete mít nárok na vyplacení výživného, bude vypláceno další 4 měsíce.

Nárok na náhradní výživné trvá 24 měsíců. Po uplynutí této doby je možné o náhradní výživné znovu zažádat. Pokud se státem určené výživné v průběhu této doby (24 měsíců) změní, tato změna se projeví i v náhradním výživném, a to následující měsíc po rozhodnutí o změně výše výživného. 

Vyplatí mi stát za dlužníka i dluh na výživném? 

Dluh na výživném budete mít uplatněn v rámci exekučního řízení. Náhradní výživné nahrazuje běžné výživné, které by Vám rodič/rodiče nehradili, a proto je omezeno počtem měsíců, po které je možné jej vyplácet.